Deklaracja dostępności

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Naszym celem jest umożliwienie wszystkim użytkownikom, w tym osobom z niepełnosprawnościami, łatwego dostępu do naszych produktów i usług. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pwm.sklep.pl

Data Publikacji i Aktualizacji:
- Data publikacji sklepu ecommerce: 29 grudnia 2023.
- Data ostatniej aktualizacji: 29 grudnia 2023.

Status Zgodności:
Sklep ecommerce Polskiego Wydawnictwa Muzycznego deklaruje zgodność z ustawą 
o dostępności cyfrowej, chociaż istnieją pewne wyjątki:
- Miejsca, w których kontrast elementów nie jest wystarczający, włączając okładki produktów i e-wydania.
- Dokumenty PDF lub epublikacje opublikowane na stronie, które nie są dostępne.
- Niektóre opublikowane filmy nie mają audiodeskrypcji
- część zdjęć i grafik nie posiada alternatywnych opisów, więc ich treść nie jest dostępna dla osób niewidomych

Zaimplementowany jest widget umożliwiający zwiększenie kontrastu i wielkości fontów. 

Obecnie opublikowana wersja sklepu stanowi MVP (minimum viable product) i będzie 
w dalszym ciągu rozwijana w kolejnych latach. W toku dalszych prac poprawiane będą kolejne problemy związane z dostępnością strony. 

Skróty Klawiaturowe:
- Na stronie sklepu można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, ułatwiających nawigację.

Sporządzenie Deklaracji:
Oświadczenie sporządzono dnia 29.12.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


KONTAKT

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt i wiadomość mailową wysłaną na adres: it@pwm.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc telefonicznie na numer: +48124227044. 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie sklepu oraz żądania zapewnienia dostępności prosimy składać na adres internet@pwm.com.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link: https://www.rpo.gov.pl/)
 
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Polskie Wydawnictwo Muzyczne mieści się w lokalizacjach:

Al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków

1. Dojazd: możliwość skorzystania z parkingu od ul. Wygody (do uzgodnienia, tel. +48 124227044), dojazd komunikacją miejską: przystanki: Jubilat, Muzeum Narodowe (w rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe). Wjazd na parking: automatyczna brama otwierana przez pracownika Recepcji/Ochrony.

2. Główne wejście do budynku: próg przed wejściem, możliwość skorzystania z dzwonka i poproszenia o pomoc, wejście do budynku od strony parkingu: brak progu, możliwość wjazdu wózka inwalidzkiego przez ręcznie otwierane dwuskrzydłowe drzwi.

3. Stanowisko Recepcji/Ochrony znajduje się po lewej stronie, zaraz przy głównym wejściu do budynku. Stanowisko obsadzone jest całodobowo.

4. W budynku znajduje się winda, między poziomem 0 a 4 piętrem. Drzwi windy otwierane są ręcznie.

5. Korytarze są szerokie, umożliwiają swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

6. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej.

8. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

Ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa

1. Dojazd: brak możliwości skorzystania z parkingu – parking miejski płatny.

2. Wejście do budynku: brak progów i schodów, wejście od strony ulicy. Dostępny dzwonek.

3. Recepcja znajduje się na wprost po wejściu do budynku.

4. W budynku znajdują się dwie windy, między poziomem -1 a 5 piętrem.

5. Korytarze są szerokie, umożliwiają swobodne poruszanie się dla osób na wózkach.

6. Toaleta na parterze jest dostępna dla osób na wózkach.

7. Brak możliwości skorzystania z języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej.

8. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.