Regulamin

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. Postanowienia Regulaminu i umów zawieranych przy jego zastosowaniu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o prawach konsumenta, są nieważne a w ich miejsce stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE – DEFINICJE: 
 1. Sprzedawca / Administrator - Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 92/2016, NIP 6762502246, REGON 363717113, adres poczty elektronicznej: internet@pwm.com.pl, numer telefonu: +48 885 860 351 (opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora).
 2. Sklep internetowy / Strona internetowa – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.pwm.com.pl .   
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (np. zamówienia w Sklepie Internetowym) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Konto - Usługa Elektroniczna w postaci zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczonego indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem ustalonym przez Klienta, pozwalającego na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. 
 5. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. 
 6. Newsletter - Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za określoną Cenę. 
 8. Produkt / Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub treść cyfrowa, która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. 
 9. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej oferowane w niniejszym Sklepie internetowym. Mogą być dostarczane za pomocą plików elektronicznych. (np. e-book).
 10. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.
 11. Prawa Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.)
 12. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 13. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. 
 14. Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży; korzystająca z Strony internetowej lub zamawiająca Produkt. Klientem nie będzie za to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (tj. Przedsiębiorca na prawach konsumenta). 
 15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składaną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży.
II. WYMAGANIA OGÓLNE DO KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ:
 1. Aby móc korzystać ze Sklepu Internetowego, Klient powinien spełnić minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej tj.:
  1. dostęp do urządzenia (komputer, tablet, bądź inne urządzenie mobilne) podłączonego do sieci Internet,
  2. zainstalowany i zaktualizowany system operacyjny z zaktualizowaną wersją przeglądarki internetowej (tj. Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari, Samsung Internet) – zaleca się korzystanie z najnowszej wersji danej przeglądarki i jej aktualizowanie.
  3. w przypadku chęci dokonania Zamówienia - posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji.
 3. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
 4. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: internet@pwm.com.pl lub też pisemnie na adres: al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków.
 5. Założenie Konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym w odniesieniu do rzeczy ruchomych oferowanych w sklepie internetowym. Jest wymagane w odniesieniu do produktów cyfrowych tj. do zakupu treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
III. USŁUGA NEWSLETTERA
 1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Newslettera polegają na:
  1. otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o usługach Administratora;
  2. otrzymywaniu od Administratora informacji o promocjach, wydarzeniach, koncertach, aktualnościach związanych z muzyką i działalnością Polskiego Wydawnictwa Muzycznego;
  3. możliwości dołączenia do promocji Klubu Stałego Klienta PWM na zasadach określonych w Regulaminie Klubu Stałego Klienta;
 2. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu rejestracyjnym dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.
 3. Umowę o Usługę Newslettera mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, zaakceptowały Regulamin oraz potwierdziły swój adres mail;
 4. Adresy niepotwierdzone w ciągu 30 dni od zapisu będą trwale usuwane z bazy.
 5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności: 
  1. na żądanie Klienta, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie odpowiedniego przycisku znajdującego się w stopce każdego z Newsletterów;
  2. z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Klienta obowiązków wymaganych przez Regulamin. 
  3. Wskutek rozwiązania Umowy.
 6. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia usługi Newsletter, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Klientów. 
IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób:
  1. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka, po czym przechodzi do formularza zamówienia. 
  2. Klient w formularzu zamówienia podaje dane konieczne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub potwierdza ich aktualność. 
  3. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy i sposobów zapłaty Ceny.
  4. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „ZAMAWIAM”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
  5. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron
 2. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Zamówienia, przez co należy rozumieć chwilę otrzymania przez Klienta wiadomości, potwierdzającą złożenie Zamówienia na określone Produkty.  
 3. Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.
 4. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. 
 5.  Promocje i rabaty obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
 6. Produkty zamieszczone w Sklepie Internetowym polskiej wersji strony mają ceny wyrażone w PLN i są dostępne tylko na terytorium Polski (z dostawą tylko na terytorium Polski). Produkty oferowane na anglojęzycznej wersji strony w cenach Euro są dostępne w krajach określonych w „Kraje dostawy”. Sprzedawca nie realizuje zamówień złożonych w cenach PLN z dostawą poza terytorium Polski.
 7. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności”. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. 
 8.  Sprzedawca może umożliwić Klientowi odbiór osobisty Produktów w Sklepie Stacjonarnym poprzez udostępnienie takiej opcji każdorazowo na stronie Koszyka lub w trakcie składania Zamówienia.
 9. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia, spowoduje brak przyjęcia Zamówienia. 
 10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu przez kuriera lub pocztę, powoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży. 
 11. Najdłuższy możliwy czas realizacji zamówienia liczonego w dniach roboczych od momentu otrzymania płatności do momentu przekazania do wysyłki wynosi 15 dni roboczych.
V. NIEZGODNOŚĆ TOWARU, TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ Z UMOWĄ / REKLAMACJE
 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w art. 43a, 43b i nast. Prawa konsumenta, jak również za niedostarczenie treści lub usługi cyfrowej na zasadach określonych w art. 43j Prawa konsumenckiego oraz za niezgodność z umową dostarczonej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej na zasadach określonych w art. 43k i nast. Prawa konsumenckiego. 
 2. Konsumentowi w przypadku niezgodności Towaru lub treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową przysługują uprawnienia przewidziane w art. 43d, art. 43e, art. 43m, art. 43n Prawa konsumenta. 
 3. W przypadku niezgodności Produktu lub treści cyfrowej z Umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji i realizacji swoich praw wynikających z Prawa Konsumenta. np. pisemnie na adres: al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków lub mailowo na adres internet@pwm.com.pl. Sprzedawca zaleca korzystanie z formularza reklamacyjnego dostępnego w zakładce Regulaminy
 4. Sprzedawca rozpozna reklamację i poinformuje Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi
  1. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których przedsiębiorca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  2. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 8. Sprzedawca zgodnie z art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu rękojmi.
VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 33 Prawa konsumenta. 
 2. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni. Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się: 
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. dla umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w postanie ostatniego towaru, partii lub części,
  3. dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,
  4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć na formularzu zwrotu dostępnym w zakładce: Zwroty i reklamacje
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. 
 5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od Umowy, przesyła potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 7. W przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 8. W sytuacji odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika (niezbędnego do korzystania z usługi cyfrowej). 
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego przedmiotem Umowy, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Zgodnie z art. 38 Prawa Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów: 
  1. której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. której przedmiotem jest dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, 
  3. której przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym (np. ebook), za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1
VII. DANE OSOBOWE
Administratorem Danych Osobowych jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nr RIK 92/2016, NIP 6762502246, REGON 363717113 (dalej jako „Administrator”). Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby lub mailowo na adres: internet@pwm.com.pl.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

 1. wykonywania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną, a więc w celu umożliwienia korzystania ze strony, rejestracji i założenia Konta w Sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 2. Składania oraz modyfikacji zamówień, dodawania Produktów do koszyka i zawarcie umowy sprzedaży Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Realizacji zamówień poprzez ich wysyłkę na wskazany przez Klienta adres – podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 4. Wystawiania dowodów płatności i realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów księgowych i podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 5. Rozpatrywanie zgłoszonych reklamacji – podstawą prawna przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości prawidłowego rozpatrzenia reklamacji – art. 6 ust 1 lit. f RODO. 
 6. Prowadzenia działań marketingowych, personalizacji ofert, rabatów, rekomendacji produktowych, analizowania i monitorowania korzystania ze Strony Internetowej – w tym celu może dochodzić do profilowania użytkowników Strony Internetowej polegającym na możliwości analizowania zachowania użytkownika na Stronie Internetowej, jego historii zakupów w celu dopasowania potencjalnych ofert, rabatów, produktów sprzedażowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający możliwości dopasowania ofert, rabatów do zachowań użytkowników na stronie internetowej i jednocześnie prowadzenie skutecznych działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie profilowania, podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec takiego przetwarzania ze względu za swoją szczególną sytuację. W takim przypadku Administrator nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże nadrzędne i istotne podstawy i interesy do przetwarzania danych osobowych nadrzędne wobec interesów, praw i wolności podmiotów danych. Jeżeli dane osobowe profilowane są na potrzeby marketingu bezpośrednio, podmiotowi danych przysługuje bezwarunkowe prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W takim przypadku, Administrator ma obowiązek uwzględnić taki sprzeciw. 
 7. W przypadku zapisania się na Newsletter, w celu otrzymywania informacji handlowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych polegający na wysyłaniu informacji marketingowych dot. działalności Sklepu Internetowego. 
 8. Dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości obrony swoich praw gospodarczych. 
Dane osobowe ujawniane są podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Wśród takich podmiotów znajdują się firmy m.in.
 • podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności 
 • podmioty świadczące usługi informatyczne 
 • podmioty świadczące usługi kurierskie i spedycyjne 
 • podmioty świadczące usługi hostingu
 • jak również, gdy to niezbędne urzędy i organy uprawnione do przetwarzania danych, np. organy ścigania, sądy lub inne podmioty na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu, m.in. w celu wykonywania usług drogą elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania wiadomości marketingowych (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu skutecznego wyrażenia sprzeciwu przez podmiot danych. 

Dane są przetwarzane przez upoważnionych do tego pracowników i współpracowników Administratora. 

Każdemu Klientowi, w warunkach określonych w przepisach RODO, przysługuje:
 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO).
 2. Prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).
 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO).
 4. Prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
 5. Prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO).
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z iod@pwm.com.pl 
 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
  3. telefonicznie: (22) 531 03 00
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w określonych sytuacjach ich podanie jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w konsekwencji ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio realizację przepisu prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php   
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php   
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php   
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. nr 4 poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
IX. LICENCJA
 1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych (dalej: „Treści”) podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z Treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez Sprzedawcę lub inny uprawniony do tego podmiot w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
X. INTEROPRACYJNOŚĆ, KOMPATYBILNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH WRAZ WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI I SPRZĘTOWYM. WARUNKI ZAKUPÓW EBOOKÓW.
 1. W przypadku dokonywania Zamówienia na Produkty w formie Ebooków Konsument powinien wyrazić zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia umowy. Oznacza to, że w przypadku zamówień na Ebooki nie przysługuje Użytkownikowi prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 Prawa Konsumenta. 
 2. Wszystkie publikacje eBook dostępne w Sklepie Internetowym objęte są prawami autorskim. Nabywca nie ma prawa do rozpowszechniania zakupionego przez siebie pliku ani umieszczania go w sieci typu Internet.
 3. Nabywca może drukować E-book wyłącznie na własny użytek.
 4. Nabycie ebooka możliwie jest tylko w przypadku posiadania Konta. 
  1. Format PDF – możliwość odczytu ebooku zachodzi w przypadku posiadania narzędzi np. komputer, smartfon, tablet, czytnik ebook z zaktualizowanym systemem operacyjnym i zaktualizowanym programem Adobe Reader. 
  2. Forma EPUB - możliwość odczytu na czytnikach elektronicznych obsługujących format epub
  3. Format MOBI - możliwość odczytu na czytnikach elektronicznych format mobi
XI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał założenia Konta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 28.12.2023 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: 
  1. zmiana prawa lub jego wykładni, 
  2. zmiana lub modyfikacja lub zakończenie świadczenia określonego rodzaju usług świadczonych na Stronie Internetowej,
  3. aktualizacja danych lub zmiana danych Sprzedawcy, 
  4. konieczność poprawy błędów lub omyłek pisarskich. 
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 3 dni od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej.