Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO: SKLEP POLSKIEGO WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO

Definicje: 
 • Dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • Przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Administrator danych – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o Administratorze rozumie się przez to Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków. 
 • Polityka – niniejsza Polityka Prywatności 
 • Serwis/ Strona internetowa / Sklep internetowy – strona internetowa pod adresem: www.sklep.pwm.com.pl.
 • Użytkownik / podmiot danych – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. 
Administrator Danych Osobowych
Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nr RIK 92/2016, NIP 6762502246, REGON 363717113, adres poczty elektronicznej: internet@pwm.com.pl, numer telefonu: +48 885 860 351 (opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora).
 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 
Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
-Kontakt
Przetwarzamy dane osobowe po to, by realizować kontakt z osobami, które się z nami kontaktują telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Odpowiadamy na zadane nam pytania, udzielamy informacji, odpowiadamy na zapytania ofertowe, wysyłamy zamówione informacje. Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję przechowujemy przez taki okres w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeżeli kierujesz do nas e-maila lub zapytania telefoniczne, prosimy Cię o podawanie tylko niezbędnych informacji.
-Newsletter
Przetwarzamy dane osobowe w celu wysyłki newsletteru do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody.
Jeżeli użytkownik jest tym zainteresowany, może również od nas otrzymywać informacje w formie newsletteru dotyczące usług powiązanych z ochroną danych osobowych, świadczonych przez firmy, które są naszymi partnerami biznesowymi. W tym celu osoba ma możliwość wyrażenia odrębnej zgody i dane będą przechowywane przez nas do czasu jej odwołania.
-Zawarcie i realizacja umowy w związku z prowadzoną przez nas działalnością
W przypadku gdy jesteś naszym klientem lub kontrahentem i zawierasz z Polskim Wydawnictwem Muzycznym umowę, przetwarzamy niezbędne dla tego celu dane osobowe w celu zawarcia i realizacji tej umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową występującą w imieniu naszego klienta lub kontrahenta, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu służbowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontaktem służbowym jest dla nas wszelka korespondencja (elektroniczna, papierowa), jak też kontakt telefoniczny dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności: dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielenie odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z naszej strony. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również kontakt z osobami kontaktowymi po stronie klienta dotyczący opinii na temat realizacji umowy, przy czym z inicjatywą takiego kontaktu może się do nas zwrócić zarówno klient, jak i my.
Takie dane osobowe przetwarzamy także w celach podatkowych i rachunkowych, gdy przepisy prawa obligują nas do ich przechowywania lub ujawniania odpowiednim podmiotom. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych w celach podatkowo – księgowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Takie dane przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z takiej umowy bądź przez czas wymagany przepisami prawa. Dane związane z zawartymi umowami przechowujemy przez taki okres w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.-
-Marketing bezpośredni
W przypadku gdy jesteś reprezentantem naszego klienta lub partnera biznesowego, bądź osobą, z którą kontaktujemy się w związku ze współpracą z takim podmiotem, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu kontaktu noszącego znamiona marketingu bezpośredniego (kierując okolicznościową korespondencję). Taki marketing bezpośredni stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane przetwarzamy w takim celu przez okres trwania współpracy.
-Sklep internetowy
 W przypadku korzystania z naszego Sklepu Internetowego, Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: 
 1. wykonywania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną, a więc w celu umożliwienia korzystania ze strony, rejestracji i założenia Konta w Sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 2. Składania oraz modyfikacji zamówień, dodawania Produktów do koszyka i zawarcie umowy sprzedaży Produktów znajdującego się w Sklepie Internetowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Realizacja zamówień poprzez ich wysyłkę na wskazany przez Klienta adres – podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 4. Wystawiania dowodów płatności i realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów księgowych i podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 5. Rozpatrywanie zgłoszonych reklamacji – podstawą prawna przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości prawidłowego rozpatrzenia reklamacji – art. 6 ust 1 lit. f RODO. 
 6. Prowadzenia działań marketingowych, personalizacji ofert, rabatów, rekomendacji produktowych, analizowania i monitorowania korzystania ze Strony Internetowej – w tym celu może dochodzić do profilowania użytkowników Strony Internetowej polegającym na możliwości analizowania zachowania użytkownika na Stronie Internetowej, jego historii zakupów w celu dopasowania potencjalnych ofert, rabatów, produktów sprzedażowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający możliwości dopasowania ofert, rabatów do zachowań użytkowników na stronie internetowej i jednocześnie prowadzenie skutecznych działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie profilowania, podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec takiego przetwarzania ze względu za swoją szczególną sytuację. W takim przypadku Administrator nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże nadrzędne i istotne podstawy i interesy do przetwarzania danych osobowych nadrzędne wobec interesów, praw i wolności podmiotów danych. Jeżeli dane osobowe profilowane są na potrzeby marketingu bezpośrednio, podmiotowi danych przysługuje bezwarunkowe prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W takim przypadku, Administrator ma obowiązek uwzględnić taki sprzeciw. 
 7. Dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości obrony swoich praw gospodarczych. 
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu, m.in. w celu wykonywania usług drogą elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu skutecznego wyrażenia sprzeciwu przez podmiot danych. 


Portale społecznościowe
Prowadzimy profile w portalach społecznościowych:
w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez Administratora treści i promowania własnej działalności, a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają nasze profile bądź wchodzą z nimi w interakcje. Jeżeli polubisz nasz wpis lub go skomentujesz, to pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.
Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.
 
Źródła danych
Dane zbieramy bezpośrednio od Ciebie, jeżeli do nas dzwonisz czy korespondujesz z nami mailowo lub tradycyjnie, albo pozostawiasz je w innej formie (np. wręczonej wizytówki, wypełnionego formularza, zakupu w sklepie internetowym). Twoje dane możemy również pozyskać od firm, z którymi współpracujemy, a które wskazują Cię jako osobę reprezentującą lub właściwą do kontaktu. Dane, jakie otrzymujemy w takim przypadku to służbowe dane kontaktowe bądź zawarte w pełnomocnictwie czy odpisie KRS, jeżeli jesteś osobą reprezentującą.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Administratorem, tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową).
Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja, sądy, ZUS, US, organy publiczne).
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W innym wypadku dane osobowe mogą być przekazane do takich krajów trzecich tylko, jeżeli będzie istnieć ku temu alternatywna, właściwa podstawa prawna (w szczególności podpisanie tzw. standardowych klauzul umownych). W przypadku transferu danych poza EOG zawsze będziemy o tym informować przed zbieraniem danych osobowe.

Prawa osób fizycznych
Przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (Art. 21 RODO),
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres: Administratora lub adres e-mail: iod@pwm.com.pl Możesz też skorzystać z rezygnacji otrzymywania newslettera wysyłanego do Ciebie za Twoją zgodą poprzez wykorzystanie w tym celu linka zawartego w każdej takiej wysyłanej wiadomości,
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
 
Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne, jeśli Użytkownik Strony będzie chciał skorzystać z niektórych oferowanych przez nas możliwości, przykładowo, by wysyłać newsletter potrzebujemy Twojego adresu mailowego, by udzielić odpowiedzi na pytania potrzebujemy Twoich danych kontaktowych, gdy dokonujesz zakupu w sklepie internetowym lub zapisujesz się na wydarzenie, potrzebujemy danych, by zrealizować zamówienie.
 
Profilowanie
Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą podlegały profilowaniu. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Twoich danych osobowych oraz informacje dotyczące produktów, które nabyłaś/eś lub usług, z których korzystacie, lub plików cookies, jakie są zapisane na Twoim urządzeniu - będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Twoich preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam do budowy profilu marketingowego. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Twoich oczekiwań nasz przekaz marketingowy, co oznacza, że będziecie Państwo otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie będą Państwo zainteresowani.
W zakresie profilowania, podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec takiego przetwarzania ze względu za swoją szczególną sytuację. W takim przypadku Administrator nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże nadrzędne i istotne podstawy i interesy do przetwarzania danych osobowych nadrzędne wobec interesów, praw i wolności podmiotów danych. Jeżeli dane osobowe profilowane są na potrzeby marketingu bezpośrednio, podmiotowi danych przysługuje bezwarunkowe prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W takim przypadku, Administrator ma obowiązek uwzględnić taki sprzeciw.
 
Pliki cookies oraz podobna technologia
Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu (jako Użytkownika) przeglądającego naszą stronę internetową (Serwis). Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
-Cookies „serwisowe”
Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies). Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z plikami cookies serwisowymi jest niezbędność do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
Cookies „analityczne”
Wykorzystujemy tzw. cookies analityczne, w celu poprawy jakości usług w Serwisie. W związku z tym my oraz inne podmioty, świadczące na naszą rzecz usługi analityczne i statystyczne, korzystamy z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies Google Analytics służące do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci analitycznych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości świadczenia usług na najwyższym poziomie w Serwisie na podstawie wyrażone zgodę na zapisanie tego rodzaju plików cookies. 
-Cookies „marketingowe”
Zarówno my, jak i nasi zaufani partnerzy, wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu my oraz zaufani partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Na podstawie informacji z tych plików cookies może dochodzić do budowania profilu zainteresowań podmiotu danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych związku ze stosowaniem marketingowych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu marki Administratora, dopasowaniu ofert, promocji i rabatów w związku z wyrażoną zgodą na zapisywanie marketingowych plików cookies. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem marketingowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika na wykorzystanie zgody za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

Narzędzia analityczne stosowane przez nas oraz naszych partnerów
Administrator oraz nasi Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w Polityce Prywatności danego partnera.
 • Google Analytics
Pliki cookies Google Analytics to pliki wykorzystywane przez spółkę Google do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 • Getresponse
Jest to system marketing automation, który stosujemy na naszej Stronie internetowej. Jest to system, który pozwala na segmentację użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy w celu tworzenia spersonalizowanych rekomendacji produktowych, ofert i rabatów. 
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/max-polityka-prywatnosci

Zarządzanie ustawieniami cookies
Serwisowe pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.
Analityczne pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez nas. Użytkownik może udzielić nam zezwolenia na instalację analitycznych plików cookies poprzez wyrażenie zgody przy otwarciu Serwisu.
Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację analitycznych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Wówczas będziemy uprawnieni do instalacji analitycznych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies).
Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko wybranych analitycznych plików cookies. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową i wybrać pliki cookies, na których instalację Użytkownik chce wyrazić zgodę.
Marketingowe pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez Administratora. Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację marketingowych plików cookies poprzez wyrażenie zgody przy otwarciu Serwisu. 
Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien kliknąć ‘edytuj’ w panelu użytkownika, zakładka ‘Twój Profil’ i wybrać wycofanie zgód w sekcji ‘Ochrona danych’.
Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest również za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj i danego dostawcę plików cookies (w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki) Administrator nie instaluje tego rodzaju plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

Bezpieczeństwo danych osobowych
Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych.

Polityka Prywatności 
Polityka jest na bieżąca weryfikowana i aktualizowana. W przypadku aktualizacji Polityki, podmiot danych zostanie powiadomiony o jej aktualizacji. 
Aktualna wersja Polityki obowiązuje od: 28.12.2023